ข้อจำกัดของโพลียุรีเทน

 

 

ข้อจํากัดของโพลียูรีเทน

- ไม่ควรใช้งานในอุณหภูมิสูงโพลียูรีเทนสามารถใช้งานในอุณหภูมิรอบตัวที่เป็นอุณหภูมแห้ง

ไม่เกิน 120ºC และในอุณหภูมิชื้น ไม่เกิน 90ºC โดยจะส่งผลให้ โพลียูรีเทนเสียรูปทรงได้

 

- ไม่ควรให้สัมผัสกับแสงยูวีโดยตรงการที่โพลียูรีเทนสัมผัสกับแสงUVหรือแสงแดดโดยตรง

จะทําให้สีของโพลียูรีเทนเปลี่ยนไป หากจําเป็น ที่จะต้องจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน

ควรบรรจุโพลียูรีเทนไว้ในภาชนะมิดชิดที่ป้องกันแสง UV ได้

 

- ไม่ควรให้สัมผัสกับบริเวณที่มีความชื้นสูง หากโพลียูรีเทนสัมผัสกับความ

 ชื้นสูงจะทําให้เกิดการฉีกขาดง่าย และเสียคุณสมบัติไป โดยจะสังเกตได้จาก

 ความแข็งจะลดลงไป จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน และการจัดเก็บในบริเวณ

ที่มีความชื้นสูงหรือจัดเก็บโดยใช้สารดูด